Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2013 yılında, başkentin merkezinde, ülkemizin tarihi, kültürel ve ticari yaşamında önemli bir konuma sahip olan Ulus semtinde Kale-Hacı Bayram Veli- Birinci Meclis hattı üzerinde bir devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

ASBÜ, sosyal bilimler alanında bir ihtisas üniversitesidir.

Sosyal, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel konularda özgün bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanarak toplumsal faydaya dönüştüren bir üniversite modeli ile çalışmaktadır.

ASBÜ üniversite modeli, hem eğitim-öğretimde, hem araştırmada Türkiye’de yaygın eğilimin ötesinde bir niteliğe ve özgünlüğe sahiptir.

ASBÜ eğitim-öğretim stratejisi, mesleki uzman yetiştirmenin ötesinde çalışılan alanda sorunları farklı perspektiflerden anlayıp yorumlayabilecek ve çözebilecek entelektüeller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. ASBÜ olarak, bu stratejinin, Türkiye’nin küresel ortamda etkinliğinin arttırabilmesi bakımından kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna inanmaktayız.

ASBÜ’de araştırma stratejisi, Türkiye’deki ve dünyanın doğusundaki çoğu üniversitenin yaptığı gibi batıda üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi üzerine değil, yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunların özgün bir şekilde çözümüne katkı sağlayacak bilgi üretilmesi esasına dayanmaktadır.  

ASBÜ üniversite modelinde, odağı, dünyadaki önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi araştırma merkezleri oluşturmaktadır. ASBÜ’de, halihazırda sekiz araştırma merkezi bulunmaktadır. Bunların dışında, Uluslararası İslami Finans Araştırmaları Merkezi (ULİFAM) gibi onlarca araştırma merkezi de kurulma aşamasındadır.

Üniversitede aktif olarak faaliyet gösteren beş fakülte bulunmaktadır:

 • Dini İlimler Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
 • Yabancı Diller Fakültesi.

ASBÜ, Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olarak sosyal bilimler alanında beş değişik enstitüyü bünyesinde barındırmaktadır. Bu enstitüler şunlardır:

 • Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
 • Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü
 • Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. 

ASBÜ, toplumsal sorunlara yönelik özgün ve yenilikçi çözümlere katkı sağlamak amacıyla kurmuş olduğu “Sosyokent” ile de farklılığını göstermektedir. Ülkemizde uzunca bir süreden beri teknolojiyi geliştirme ve teknolojiye dayalı yenilik yapma merkezleri olarak teknokentlere büyük bir yönelim olmuştur. Ancak teknokentlerin sosyal bilimler alanında simetriği olan “sosyokentler” maalesef tam olarak anlaşılamamış ve değerlendirilememiştir. ASBÜ, bu eksikliğin farkına vararak sorumluluk bilinci içinde bu alana yönelimiş ve bünyesinde bir sosyokent kurmuştur. ASBÜ Sosyokenti, sosyal bilimlerde farklı disiplinlere dayanarak sosyal sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler üretmek, sosyal gelişme ve inovasyonu desteklemek üzere kurulmuştur. ASBÜ, Sosyokent ile, bir tarafta bilgiyi değere ve ekonomik faydaya dönüştürmeyi, diğer tarafta sosyal sorumluluk bilinci ile üretilen bilgiye tüm paydaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

ASBÜ üniversite modelinde sosyal sorunlar ve olası çözümleri öncelikle araştırma merkezlerinde ele alınarak tartışılır. Daha sonra, sorunlara ilişkin tartışmalar ve olası çözüm önerileri bir taraftan araştırma merkezlerinde rapor, kitap, makale, bildiri vb. yayınlara dönüşerek yayılırken, diğer taraftan farklı disiplinlerin yer aldığı enstitülerde lisansüstü çalışmalara konu edilir. Yayın ve lisansüstü çalışmalarla ortaya çıkarılan yaklaşım ve yöntemler ilgili taraflarla doğrudan paylaşılarak sosyal sorunların çözümüne spesifik katkı sunulmaya çalışılır. Ortaya çıkan bilgiler fakültelerdeki lisans  programları ve üniversite ile toplum arasında kurulan mekanizmalar aracılığıyla yayılır. 

Kısaca, araştırma merkezlerinde tartışılan sorunlar ve çözümler etrafında ortaya çıkan bilgiler, enstitülerde yüksek lisans ve doktora programlarını besleyerek yeniden üretilirken, fakülteler ve üniversite-toplum etkileşimi temelinde oluşturulan mekanizmalar bu bilgileri yayma işlevi görür.   

ASBÜ’nün araştırma merkezlerini odağa alarak sosyal sorunların çözümüne ilişkin özgün ve yenilikçi bilgi üretmeyi esas alan üniversite modeli bir rastlantı değil, bilinçli ve kararlı bir tercihtir. Esasen, bu üniversite modeli, özgün bilgi üretimini odağa alırken, bilginin faydaya dönüştürülerek yayılımına olanak tanımakta ve sürdürülebilir bir nitelik taşımaktadır.

ASBÜ, özetle

 • araştırma odaklı,
 • lisansüstü eksenli,
 • uluslararası işbirliğine önem veren,
 • güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
 • ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
 • Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen,
 • zengin bir kütüphaneye sahip,
 • çok dilli, çok kültürlü,
 • ilim ve irfanı buluşturan,
 • toplumun milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, topluma dokunan,
 • bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan

bir devlet üniversitesidir.